Disclaimer

Tenzij anders vermeld, is deze website en alle daarop gepubliceerde informatie, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Informatie en/of gegevens van de website, inclusief het aangeboden videomateriaal, mogen voor particuliere educatieve/informatieve doeleinden worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming aan Jeugdbescherming regio Amsterdam behoeft te worden gevraagd. Gebruik van informatie en/of onderdelen van de website voor andere dan bovengenoemde doeleinden is zonder schriftelijke toestemming van Jeugdbescherming Regio Amsteram niet toegestaan.

Deze Jeugdbescherming Regio Amsterdam-website wordt met de grootst mogelijke zorg gemaakt en beheerd. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen of vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de webmaster via website@jeugdbescherming.nl

 

Gebruikersvoorwaarden

Link naar website derde(n)

Op deze website zijn voor het gebruikersgemak links opgenomen naar websites en/of informatiebronnen van derden. Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft daar geen invloed op noch zeggenschap over. Derhalve kan Jeugdbescherming Regio Amsterdam geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de inhoud, de gevolgen, privacybescherming of aangeboden diensten of producten op die websites of bronnen van derden.

 

Privacy

Privacyverklaring: Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Dit is de privacyverklaring van Jeugdbescherming regio Amsterdam. 
Als je solliciteert op een openstaande vacature of een open sollicitatie stuurt naar Jeugdbescherming regio Amsterdam, dan worden er een aantal gegevens van je vastgelegd in ons P&O-systeem.

Jeugdbescherming regio Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om je gegevens goed te beschermen. Je persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook je privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking 

Persoonsgegevens die Jeugdbescherming regio Amsterdam van haar sollicitanten ontvangt via de website werkenbijjeugdbescherming.nl gebruikt Jeugdbescherming regio Amsterdam voor de volgende doeleinden:

  • Om je geschiktheid voor een bepaalde functie of stage te kunnen beoordelen.
  • Om bij sollicitaties voor bepaalde functies een assessment te laten uitvoeren. Dit gebeurt uiteraard na overleg met de sollicitant.
  • Om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van het Sollicitatie Portaal.
  • Om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen.
  • Voor de (administratieve) afhandeling van je sollicitatie.
  • De informatie die je ten behoeve van je sollicitatie aan ons hebt verstrekt zal beschikbaar zijn voor de P&O-afdeling en (toekomstig) leidinggevenden van de desbetreffende afdeling binnen Jeugdbescherming regio Amsterdam.

Voor Jeugdbescherming regio Amsterdam is het van belang om je gegevens te kunnen verwerken, zodat Jeugdbescherming regio Amsterdam de sollicitatieprocedure zorgvuldig kan uitvoeren. Jeugdbescherming regio Amsterdam heeft daarmee een gerechtvaardigd belang tot het verwerken van je persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld?

Jeugdbescherming regio Amsterdam verzamelt en verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure een aantal persoonsgegevens. Dit zijn in ieder geval je NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Als je een CV of motivatiebrief toevoegt aan je sollicitatie, zal Jeugdbescherming regio Amsterdam alle overige informatie die daarin is opgenomen verwerken.

Bewaren van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden uiterlijk 3 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kunt ons toestemming geven om je gegevens langer te laten bewaren. Wij zullen je gegevens maximaal 1 jaar bewaren na het einde van de sollicitatieprocedure.

Rechten van sollicitant

Op grond van de wet- en regelgeving heb je als sollicitant verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die je ons verstrekt.

1. Recht op inzage
Als sollicitant heb je het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van je hebben en waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.

2. Recht op rectificatie
Als sollicitant heb je het recht op het corrigeren van je persoonsgegevens als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

3. Recht op verwijdering
Je hebt het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

4. Recht op beperking van de verwerking
Daarnaast heb je als sollicitant het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat Jeugdbescherming regio Amsterdam in bepaalde situaties de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staakt. Je kunt dit recht in de volgende situaties inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien je persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar je geen verwijdering wenst; 3) indien Jeugdbescherming regio Amsterdam de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl jij deze gegevens nog nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak.

5. Recht van bezwaar
Als sollicitant kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zullen dan beoordelen of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is aan Jeugdbescherming regio Amsterdam om aan te tonen dat we, ondanks je bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

6. Intrekken toestemming
Wanneer je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om je gegevens langer door ons te laten bewaren heb je de mogelijkheid om deze toestemming op ieder moment in te trekken.

Recht uitoefenen

Je kunt je rechten uitoefenen door een mail te sturen naar werkenbij@jeugdbescherming.nl.     
Je kunt je verzoek ook indienen door een brief te sturen naar de afdeling P&O.

Vermeld in je mail of brief om welk recht het gaat en zet daarin ook je naam, adres en telefoonnummer. Tijdens het uitvoeren van het rechtenonderzoek dien je je te kunnen identificeren als rechthebbende. Jeugdbescherming regio Amsterdam vraagt dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien. Je identificeren kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstrekt.

Jeugdbescherming regio Amsterdam reageert binnen een maand na ontvangst van je verzoek.

Privacy Functionaris

Jeugdbescherming regio Amsterdam heeft een Privacy Functionaris aangesteld. De Privacy Functionaris houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen Jeugdbescherming regio Amsterdam Daarnaast heeft de Privacy Functionaris een adviserende rol t.a.v. de privacywetgeving.

Voor vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met de Privacy Functionaris via avg@jeugdbescherming.nl

Toezichthouder

Als je als sollicitant een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je deze indienen bij de functionaris gegevensbeheer via fg@jeugdbescherming.nl. Mocht je er daarna niet uitkomen kan je je wenden tot de  toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.